Stručni skupovi

Društvo organizira stručne skupove i o tome obavještava članove i javnost.